Jdi na obsah Jdi na menu
 


Semena smrti: Odha­le­nie lží o GMO (2012)

24. 2. 2015

Semena smrti: Odha­le­nie lží o GMO (2012)

„Tento film odha­ľuje riziká gene­ticky modi­fi­ko­va­nej potravy a pre­zen­tuje vod­cov z radov ved­cov, leká­rov, pro­fe­so­rov, zástup­cov a akti­vis­tov. Uvi­díte korup­ciu okolo gene­ticky modi­fi­ko­va­ných orga­niz­mov (GMO) a pod­vody páchané voči svetu".

Film sa snaží pou­ká­zať na lži, ktoré sú často spo­jené s obha­jo­bou GMO. Odpo­rú­čame divá­kom film sle­do­vať s otvo­re­nou a kri­tic­kou mysľou.
Slo­ven­ské titulky vznikli vďaka dob­ro­voľ­ní­kom ini­cia­tívy PREČ s GMO!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář